Kuuntelemalla parempaa työntekijäkokemusta

Haluamme olla arvomme mukaisesti poikkeuksellisen välittävä työpaikka. Tästä syystä työntekijöiden tarpeiden ymmärtäminen on meille äärimmäisen tärkeää. Tässä avaamme keinojamme ymmärryksen lisäämiseen ja työntekijäkokemuksen parantamiseen.

Meille jokaiselle eri asiat lisäävät mielekkyyttä työssä. Toiselle etätyön mahdollisuus on tärkeintä, kun taas toiselle toimisto ja siellä tapahtuvat kohtaamiset. Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy juuri niin monta kuin on työntekijääkin. 

Jotta me Robulla voimme luoda hyvää työntekijäkokemusta, tulee meidän ymmärtää ihmisiämme, robutaatteja, ja nähdä heistä jokainen yksilönä. Mutta kuinka tämä käytännössä onnistuu? Meillä kaikki pohjautuu kuuntelemiseen ja jatkuvaan keskusteluun siitä, mitkä asiat ovat robutaateille tärkeimpiä ja miten ne toteutuvat juuri heidän arjessa – eli työntekijäymmärryksen jatkuvaan kasvattamiseen. Vain kuuntelemalla ja kuulemalla ihmisiämme voimme saada kiinni siitä, kuinka työntekijäkokemusta tulisi kehittää.

Kaikki pohjautuu ihmisten kuuntelemiseen ja jatkuvaan keskusteluun

Työntekijäkokemuksen kehittäminen alkaa jo ensimmäisessä kohtaamisessa

Vuoropuhelu alkaa meillä jo rekryprosessin ensimmäisessä vaiheessa. Kysymme mahdollisilta tulevilta robutaateilta, mitkä asiat ovat juuri heille motivoitumisen ja hyvinvoinnin kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. Tässä yhteydessä myös kerromme kuinka nämä asiat meillä tällä hetkellä toteutuvat tai mihin suuntaan asioita ollaan kehittämässä.

Ihmisten kuunteleminen ja ymmärryksen lisääminen jatkuu heti työsuhteen ensimmäisellä viikolla. Käymme uuden robutaatin kanssa 1on1-keskusteluissa läpi, mitkä ovat juuri hänelle ne kaikkein merkityksellisimmät tekijät. Tulevissa keskusteluissa seuraamme näiden tekijöiden toteutumista ja käymme läpi mitä voisimme parantaa. Kun tunnemme robutaattimme, tiedämme mitkä asiat toimivat ja mitä meidän tulee kehittää.

Mitä sinulle kuuluu?

Oman fiiliksen kertomiseen käytämme kevyttä kuukausittaista pulssikyselyä eli Mitä kuuluu -kyselyä. Kysely sisältää kolme kysymystä, joiden avoimiin tekstikenttiin on mahdollista myös avata omia tuntemuksiaan. Tällä tavoin keräämme robutaateilta jatkuvaa palautetta ja pystymme reagoimaan epäkohtiin ajoissa.

Pelkkä ymmärryksen lisääminen ei kuitenkaan riitä parantamaan työntekijäkokemusta, vaan lopulta teot ratkaisevat. Vuosi sitten pakotetun etätyön jatkuessa edelleen kuulimme kyselyiden kautta kokemuksia yksinäisyydestä ja turtumisesta maailman tilanteeseen. Pohdimme eri ratkaisuvaihtoehtoja, ja yhteisten keskusteluiden jälkeen päädyimme ottamaan käyttöön Auntien, joka tarjoaa keskustelutukea arjen eri tilanteisiin. Auntie on saanut meillä hyvää palautetta ja se on edelleen vuoden jälkeen käytössämme

Ymmärryksen lisääminen ei riitä parantamaan työntekijäkokemusta, vaan lopulta teot ratkaisevat

Ymmärrystä lisätään myös Siqni-kyselyn kautta

Syksyllä 2021 kaipasimme kokonaisvaltaisempaa kuvaa robutaattien ajatuksista, joten päätimme toteuttaa Siqni-työntekijäymmärryskyselyn. Siqnissä valitaan viisi itselleen merkityksellisintä asiaa ja kerrotaan miten ne tällä hetkellä toteutuvat sekä miten niiden toivoisi toteutuvan työpaikalla.

Siqni antoi meille tärkeää tietoa siitä, mitkä robutaateille tärkeät asiat toimivat hyvin jo nyt sekä mihin kaivataan kehitystä. Usein energiaa keskitetään ainoastaan siihen mikä ei toimi, mutta yhtä tärkeää on myös nähdä ne jo toimivat asiat ja ymmärtää niiden merkitys työyhteisössä. Esimerkiksi Robulla selkeästi yli puolet olivat valinneet tärkeimmäksi asiaksi vapauden tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta – ja vastanneet tämän myös toteutuvan tällä hetkellä erittäin hyvin. Nyt tiedämme, että tämä on usealle hyvin merkityksellinen asia, joka myös toimii, joten voimme jatkaa samoin tulevaisuudessakin.

Keväällä pidämme kyselystä jatko-osan, jotta näemme olemmeko pystyneet kehittämään työntekijäkokemustamme oikeaan suuntaan.

Projektitoiveesi

Kuten todettua, vain tekojen kautta voidaan parantaa työntekijäkokemusta. Kun kysymme eri foorumeissa ja kuuntelemme aktiivisesti, voimme tuoda joustavasti uusia käytänteitä kokeiluun.

Syksyn Siqni-kyselyssä työtehtävien mielekkyys ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön näkyivät selkeästi merkityksellisimpien tekijöiden joukossa. Näiden toteutumisen kokemisessa oli hajontaa, joten pohdimme miten voisimme varmistaa jokaisen viihtyvyyden sekä nykyisessä että tulevissa projekteissaan. Päätimme ottaa kokeiluun projektitoiveet -keskustelut. Näiden keskusteluiden tavoitteena on kuulla työntekijän fiiliksiä tämän nykyisestä projektista sekä toiveita seuraavaan projektiin. Keskusteluiden kautta meillä on näky jokaisen työntekijän yksilöllisiin toiveisiin projektien suhteen.

Kotitiimit robutaattien tukena

Työntekijämäärän kasvaessa vuoropuhelu työnantajan ja työntekijöiden välillä helposti vähenee tai ainakin hankaloituu ellei työnantaja kiinnitä sen toteutumiseen aktiivisesti huomiota. Keväällä 2021 lähdimme miettimään yhdessä tähän ratkaisua, jotta voisimme varmistaa, että tulemme kuulluiksi ilman lisääntyvää hierarkiaa. Lähdimme kokeilukulttuurin voimin testaamaan kotitiimitoimintaa.

Kotitiimien tärkeimmäksi tehtäväksi muodostui fiilisten jakaminen työkavereiden kesken. Kotitiimeille ei määrätty team leadeja, mutta jokaisen tuli määritellä kuukauden fasilitoija. Kotitiimien fasilitoijan tehtävänä onkin tuoda keskusteluissa nousseita asioita minun eli HR:n ja meidän toimarin Jarkon tietoon. Näin vuoropuhelu säilyy, mutta uusin keinoin. Pienet, Robun sisäiset tiimit varmistavat, että myös etäilijöillä on yhtäläiset mahdollisuudet pitää yhteyttä työkavereihin eikä kukaan – edes itärajan metsiköissä etäilevä – katoa tutkastamme.

Työntekijäkokemusta kehitetään yhdessä

Työntekijäkokemuksen parantaminen on jatkuvaa työtä, joka vaatii työntekijöiden aktiivista kuuntelua ja sen pohjalta pieniä ja suurempiakin tekoja. Ihmiset ja heidän tarpeensa muuttuvat, sillä työelämäkin muuttuu jatkuvasti – joskus nopeasti ja yllättäenkin. Tästä syystä panostamme eri tapoihin tuoda työntekijöidemme ääntä kuuluviin. Tämä toki myös vaatii psykologisesti turvallisen ilmapiirin ja halua kertoa avoimesti asioista.

Sanoessamme olevamme poikkeuksellisen välittävä työpaikka tulee sen olla myös totta – aina. Siksi ihmisten kuuleminen ja työntekijäkokemuksen kehittäminen on meillä toiminnan keskiössä. Vain tuntemalla omat ihmisemme voimme ymmärtää, mitkä asiat ovat heille merkityksellisiä työyhteisössä. <3

Sinustako seuraava robutaatti?

Jos sinua kiinnostaa työpaikka jossa kuunnellaan, niin tsekkaa täältä meidän avoimet työpaikat!

Sonja Palin
Sonja Palin
HR Manager